Legal

AVÍ LEGAL

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

EMBOTITS SA CALDERA SL, informa els usuaris del seu lloc web (www.embotitscantia.com) sobre la seva Política de Protecció de Dades Personals (a partir d’ara PPDP), d’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (a partir d’ara LOPD), amb la finalitat que els usuaris decideixin lliurement i voluntàriament si volen o no facilitar les dades personals que se’ls demanen en aquesta pàgina web.

EMBOTITS SA CALDERA SL,es reserva el dret de modificar la seva PPDP segons el seu propi criteri, ja sigui a causa de canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial. Si hi introdueix qualque modificació, el text nou serà publicat en aquest mateix enllaç, on l’usuari podrà tenir coneixement de la PPDP vigent. En qualsevol cas, la relació amb els usuaris es regirà per les normes que regeixen en el moment en què s’hi accedeix.

EMBOTITS SA CALDERA SL, de nacionalitat espanyola, és titular de la base de dades generada amb les informacions de caràcter personal subministrats pels usuaris en els diferents formularis del web i compleix amb el deure d’inscripció dels fitxers de caràcter personal a l’Agència de Protecció de Dades, així com la resta d’obligacions que imposa la normativa vigent.

La finalitat d’aquests fitxers és donar una informació més detallada i personalitzada sobre l’empresa, productes o qualsevol dubte o informació que sigui sol·licitada, la de gestionar el procés de compra i de serveis. No se cediran dades a tercers, no entenent com a cessió el tractament que empreses col·laboradores presten a EMBOTITS SA CALDERA SL, d’acord amb el que es descriu a l’Art. 12 de la LOPD.

El responsable del fitxer es compromet a complir amb l’obligació de secret establerta a la legislació aplicable respecte de les dades personals que contenen els fitxers automatitzats. Així mateix, s’informa a l’usuari de la seva facultat d’exercir en qualsevol moment el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i, en el seu cas, oposició, segons s’estableix a la LOPD i, la resta de normativa aplicable a l’efecte, mitjançant el correu electrònic info@sobrasadacantia.com, o enviant una carta al responsable del fitxer, EMBOTITS SA CALDERA SL, amb domicili al carrer de la Pau, 20; 07240 Sant Joan-Mallorca-Illes Balears.

Si teniu alguna informació, suggeriment o consulta a fer de qualsevol tema relacionat amb la segurat dels sistemes de comerç electrònic i/o amb la Política de Protecció de Dades Personals us agraïrem que envieu un correu a info@sobrasadacantia.com i escrigueu “Consulta Suggeriment”.

Si el motiu del contacte amb Embotits Premium Can Tià d’EMBOTITS SA CALDERA SL és una reclamació o queixa que tengui a veure amb la vulneració de la vostra privacitat o una reclamació per errades en la seguretat dels sistemes de comerç electrònic, podeu enviar un correu a info@sobrasadacantia.com, on indiqueu “Reclamació”, o podeu telefonar al 971 526 430, els dies laborables, de 9 h a 14 h. EMBOTITS SA CALDERA SL es compromet a donar una solució a la vostra reclamació o queixa en un termini de 15 dies, i us ho notificarà pel mitjà que ens faceu saber. En cas que no esteu d’acord amb la solució esmentada, serà l’Agència de Protecció de Dades i, en el seu lloc, els jutjats i tribunals corresponents els que tenen competència per resoldre qualsevol disputa.

 

LLEI 34/2002, D’11 DE JULIOL, DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I DEL COMERÇ ELECTRÒNIC

DADES IDENTIFICATIVES: En compliment del deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, s’informa que l’empresa titular d’aquest web és EMBOTITS SA CALDERA SL, amb domicili al carrer de la Pau, 20; 07240 Sant Joan-Mallorca-Illes Balears

Amb CIF B07863350, inscrita al Registre Mercantil de Balears, al tom 1510, llibre 0, foli 158, seccio 8ª fulla PM27838, inscripció 1ª Correu electrònic de contacte info@sobrasadacantia.com Telèfon 971 526 430. Fax 971 858 503

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre aquest lloc web, així com els elements que hi apareixen, com per exemple imatges, software, textos, marques, disseny, logotips… estan legalment reservats i l’accés o la utilització que els usuaris en puguin fer no s’ha de considerar, de cap manera, cessió de les llicències d’ús o dret sobre qualsevol actiu dels quals EMBOTITS SA CALDERA SL tengui titularitat o propietat. Els textos, imatges i la resta de continguts que hi ha en aquest web són propietat exclusiva d’EMBOTITS SA CALDERA SL, tret dels que se n’esmenta expressament la procedència.

Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública, total o parcial, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic ha de tenir el consentiment previ i per escrit d’EMBOTITS SA CALDERA SL, tret dels que la llei en vigor permeti.

L’usuari d’aquest web es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial que són de titularitat d’EMBOTITS SA CALDERA SL. Els podrà visualitzar, imprimir, copiar i emmagatzemar al seu ordinador o en un altre suport sempre que sigui únicament i exclusivament per a ús personal i privat; i s’abstendrà de suprimir, alterar, manipular o eludir qualsevol dispositiu de protecció o de seguretat que hi hagi instal·lat al nostre web. A més a més, també podrà fer-ne l’ús que la llei vigent permeti.

ÚS DE GALETES (COOKIES)

EMBOTITS SA CALDERA SL podrà utilitzar galetes (cookies) per tal de personalitzar i facilitar la navegació de l’usuari. Les galetes s’associen únicament a usuaris anònims i a un ordinador en concret, i no proporcionen referències que permetin personalitzar-ne les dades; tot i que pot configurar el seu navegador perquè en notifiqui i rebutgi la instal·lació, sense que això perjudiqui la possibilitat que l’usuari pugui accedir a les zones diverses del web, excepte la zona privada.

ENLLAÇOS AL WEB

El web EMBOTITS PREMIUM CAN TIÀ d’EMBOTITS SA CALDERA SL (info@sobrasadacantia.com) disposa d’enllaços a d’altres webs que poden resultar d’interès per als seus usuaris. EMBOTITS SA CALDERA SL no té cap tipus de control sobre aquests llocs ni sobre els continguts que hi apareixen, per la qual cosa no n’assumeix cap responsabilitat ni garanteix la disponibilitat tècnica, de qualitat, exactitud, veracitat o el compliment de les polítiques de privacitat. Per tant, l’usuari accedeix al contingut dels llocs esmentats en les condicions d’ús que els regeixen, sota la seva exclusiva responsabilitat.

Només es podran establir enllaços al nostre web si EMBOTITS SA CALDERA SL ho autoritza o en els casos que la llei vigent permeti. Si hi hagués enllaços en d’altres llocs web cap al nostre, no s’ha de suposar en cap cas que existeixi una relació entre EMBOTITS SA CALDERA SL i l’altre propietari, ni tampoc que EMBOTITS SA CALDERA SL n’accepti i n’aprovi els continguts o serveis.

CONDICIONS D’ÚS

Pel fet d’accedir al web o a qualsevol dels serveis que s’hi integren, l’usuari es compromet a utilitzar-los de manera diligent i correcta, i n’assumeix les condicions següents i d’acord amb la llei, la moral i l’ordre públic. En concret, l’usuari assumeix les obligacions següents:

 

  1. No utilitzar els continguts i/o la informació que hi apareix per enviar publicitat, missatges amb finalitats de venda o comercial o per tal de recollir, emmagatzemar o tractar dades personals.
  2. Abstenir-se de suprimir els signes identificatius dels drets de propietat intel·lectual, industrial o qualsevol altre d’EMBOTITS PREMIUM CAN TIÀ d’EMBOTITS SA CALDERA SL o d’un tercer que figurin al web i en cada un dels serveis que s’hi ofereixen.
  3. Abstenir-se d’eludir o manipular qualsevol dispositiu tècnic establert al web per a la protecció dels drets per EMBOTITS PREMIUM CAN TIÀ d’EMBOTITS SA CALDERA SL, o per tercers, als serveis que s’hi integrin o en qualsevulla dels elements, materials o informació que se n’hagi obtingut.
  4. No usar ni aplicar recursos tècnics, lògics o tecnològics per beneficia-se directament o indirecta, amb o sense ànim de lucre, de l’explotació no autoritzada dels serveis o continguts del web.
  5. No introduir, ni emmagatzemar o difondre a través del web o de qualsevol dels serveis que hi apareixen cap programari, ni virus, ni codi i, en general, tampoc no dur a terme actuacions que puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o malmenar el web, els equips, sistemes, xarxes, programaris, dades o informacions EMBOTITS PREMIUM CAN TIÀ d’EMBOTITS SA CALDERA SL, o dels seus proveïdors, usuaris o, en general, de tercers, o impedir la utilització normal del web o del serveis que s’hi vinculen.
  6. Respondre dels danys i perjudicis que pugui sofrir EMBOTITS SA CALDERA SL, treballadors, clients, proveïdors, usuaris o tercers en general, com a conseqüència de l’incompliment d’aquestes condicions generals o de les condicions particulars que siguin d’aplicació als serveis integrats al web, tot obligant a deixar indemne EMBOTITS SA CALDERA SL, treballadores, clients i proveïdors davant qualsevol reclamació, demanda o sanció que pugui ser formulada o imposada com a conseqüència directa o indirecta de l’incompliment esmentat.
  7. En el cas que l’usuari es registri està obligat a proporcionar les dades corresponents de forma fefaent i a mantenir-les actualitzades.
  8. No usar, transferir, distribuir o disposar de la informació inclosa al servei de forma que competeixi deslleialment amb EMBOTITS PREMIUM CAN TIÀ d’EMBOTITS SA CALDERA SL.

VARIS

EMBOTITS SA CALDERA SL es reserva el dret a fer les modificacions que cregui oportunes sobre el aquest web sense avís previ.

EMBOTITS SA CALDERA SL es reserva el dret a denegar o retirar la possibilitat d’accés al web a l’usuari que incompleixi les condicions d’ús establertes en aquest avís legal, i en el seu cas podrà exercir les accions civils i penals que li corresponguin. EMBOTITS SA CALDERA SL no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol classe que puguin succeir per errades i/o omissions en els continguts, disponibilitats, transmissions de virus, programari maliciós… que es puguin produir, malgrat tenir les mesures necessàries i apropiades per tal d’evitar aquests tipus de circumstàncies.

En cas de controvèrsia o reclamacions es procuraran resoldre amb caràcter previ entre les parts. En el supòsit que no s’arribi a un acord, les parts resolen sotmetre’s als jutjats i tribunals pertinents